GenealogiaAntemBardera


 
 

 

Encarrega'm la teva investigació genealògica a Catalunya o Mallorca, amb possibilitat d'ampliació a tot el territori espanyol (sol.licita Pressupost) >> 

 Home

 Genealogia completa

 Branques familiars

 Material gràfic

 Contacte

 

 

Introducció >>

Sol.licitud d'informació i pressupost >>


Introducció

Des d'inicis de la dècada dels 2000, he anat desenvolupant la investigació genealògica familiar per les branques paterna i materna. Amb el temps, certes branques familiars les he pogut enllaçar fins a la 19ª generació, arribant al segle XV. La investigació va partir de la informació oral i de la documentació recopilada a la família, i s'ha anat desenvolupant en els Arxius parroquials, diocesans, històrics, notarials, etc. de Catalunya i Mallorca, complementant-la amb la informació que proporciona Internet, les hemeroteques, la bibliografia pública i privada, etc. La màxima a seguir sempre ha estat documentar fidelment els parentius que enllaçaven una generació amb l'anterior, sense pressuposar ni inventar relacions familiars no confirmades per la investigació. També m'ha interessat l'estudi dels cognoms de cada ancestre, i en concret, la seva etimologia i la seva localització geogràfica.

Paral·lelament a aquesta tasca d'anar engrandint l'arbre genealògic familiar, incorporant les successives generacions que les investigacions ens confirmaven documentalment, he volgut en tot moment donar vida, en la mesura del possible, a aquests familiars més o menys llunyans en el temps. He intentat, doncs, imaginar-los en els moments més rellevants de les seves vides, des del naixement fins a la seva mort (baptisme, confirmació, matrimoni i capitulacions matrimonials, localització de la casa familiar, servei en l'exèrcit, càrrecs públics i mitjans econòmics o de treball, patrimoni propi, disposicions testamentàries o "mortis causa", defunció, enterrament i aniversaris, herència i inventari de béns, etc.) Tots aquests fets, que poden donar una mica de llum sobre la vida dels nostres avantpassats, tenen el seu suport documental, més o menys difícil de trobar, i aquesta ha estat precisament la tasca més interessant en les investigacions genealògiques dutes a terme. A més, ha resultat també fonamental reunir i sistematitzar tot el material fotogràfic i digital acreditatiu d'aquesta documentació genealògica i de la localització geogràfica dels fets vitals investigats.

Doncs bé, tota aquesta tasca d'investigació, en les seves diverses vessants de recerca arxivística i bibliogràfica, de recopilació documental i gràfica, d'estudi etimològic i geogràfic dels cognoms, i fins i tot, de plasmació en format digital (mitjançant web personal lliurada en pendrive) i en format paper, de l'Arbre genealògic familiar (de mínim sis generacions) amb les branques completades, i de l'Informe biogràfic i la documentació gràfica dels ancestres, o sia, en definitiva, un treball dirigit a donar vida, dins de les limitacions existents, als vostres avantpassats, és el que us ofereixo professionalment, sigui per iniciar el vostre arbre de la família i engrandir-lo tant com sigui possible (MÍNIM SIS GENERACIONS), o sigui per a desenvolupar el vostre arbre ja iniciat, amb noves branques o allargant les ja existents (amb plena adptació, en tal cas, a l'encàrrec especial rebut).

La meva experiència en el camp de la investigació genealògica (sóc soci nº 449 de la "Societat Catalana de Genealogia, Heràldica, Sigil·lografia, Vexil·lologia i Nobiliària" -la SCGHSVN-), ve a més complementada amb els meus coneixements jurídics (notablement útils en les investigacions genealògiques), com a Advocat en exercici des de 1985 (Col·legiat 13454 de l'Iltre. Col·legi d'Advocats de Barcelona).


Sol.licitud d'informació i pressupost

A Catalunya i Mallorca, on puc investigar, és possible a vegades enllaçar les generacions fins a la segona meitat del segle XVI, ja que el Concili de Trento (1562) va obligar a que cada parròquia portés els seus llibres sacramentals (baptismes, matrimonis, defuncions, confirmacions i compliment pasqual). A Catalunya, també es pot accedir a Censos ("Fogatges") encara anteriors, i això permet obtenir alguna dada més remota de la família. A Mallorca hi ha Censos similars (les "Talles") i fins i tot els llibres de repartiment després de la conquesta de Jaume I. En tot cas, el més lluny que, en alguns casos molt extraordinaris, ens podem remuntar, és al segle XII, moment històric en què es comencen a formar els cognoms o llinatges. Tanmateix, mai hi ha seguretat que es puguin assolir dades i documentació tan allunyats cronològicament, i en ocasions, lamentablement, l'investigador es troba davant la impossibilitat d'avançar, especialment, quan un arxiu parroquial, municipal o diocesà va ser destruït, en tot o en part, normalment en una guerra o per algun altre tipus de catàstrofe o calamitat, o bé quan ens trobem davant d'un ancestre expòsit de pare o pares desconeguts.

SOL·LICITUD D'INFORMACIÓ I PETICIÓ DE PRESSUPOST: Si esteu interessats en encarregar-me una investigació genealògica, us prego em contacteu per Correu electrònic a la meva adreça: info@genealogia-antembardera.net

Inicialment, només m'haureu de facilitar en aquest correu electrònic, en la forma més concreta i completa que pugueu, les dades sobre les persones o sobre l'assumpte que vulgueu que investigui, partint de la informació que conegueu sobre l'avantpassat o avantpassats del o dels que sí tingueu alguna dada (nom i cognoms, data i lloc de naixement, matrimoni o defunció, o lloc de residència), o les dades de la documentació que pugui constituir la base de la tasca investigadora a encomanar. Per la meva part, us facilitaré PRESSUPOST gratis i sense compromís en relació a la informació que desitgeu obtenir i en funció dels resultats que, si no sorgeixen dificultats extraordinàries i insalvables, sigui probable s'arribin a assolir en el curs de la investigació. Aquesta normalment es desenvolupa en etapes, segons es van plantejant nous reptes (noves generacions més remotes a descobrir, amb les corresponents noves partides, inscripcions parroquials, testaments, escriptures o altres documents, etc. que intentarem obtenir), i òbviament, sempre en la mesura que es desitgi ampliar la informació i investigació. L'acceptació del Pressupost, per Correu electrònic, equival a la confirmació de l'encàrrec de la investigació.

PREUS: Com a norma general, el Pressupost es confeccionarà en base a les hores previsibles d'investigació i depenent de la seva dificultat. Dins d'aquestes tarifes generals, cal sumar, si és el cas, les despeses d'enviament certificat de documents, despeses especials d'obtenció de determinats documents o d'accés a certs arxius i les dietes per desplaçaments, viatges i, si escau, pernoctació. En el supòsit d'investigacions a Mallorca, atès que la meva seu professional està a Barcelona, les dietes evidentment són més elevades i en cada cas s'estudiaran individualment, per a cada pressupost, segons el caràcter i duració de la investigació que es vulgui encomanar. Afegir, que els imports pressupostats són sense el 21 % d'IVA, que si procedeix, s'haurà de sumar.

En tot cas, no dubteu en demanar-me tota la informació que considereu precisa i tots els aclariments que necessiteu, pel que fa als imports pressupostats. Sigui com sigui, encara que la norma general és la que acabo de detallar, segons el tipus i la menor o major dificultat de la recerca genealògica encomanada i les necessitats o interessos particulars de qui l'encarregui, estudiaré cada cas, adaptant la fórmula de confecció del pressupost i el sistema de pagaments per a cada situació.

MITJANS DE PAGAMENT: En el Pressupost facilitat, us indicaré la fórmula de pagament i els mitjans que es poden utilitzar, així com les meves dades bancàries. Llevat d'excepcions a tractar individualment, els pagaments seran mitjançant ingrés al meu compte bancari (si és des d'Espanya) o transferència bancària (fórmula opcional a Espanya i obligatòria si el pagament es fa des de l'estranger).

Moltes gràcies pel vostre interès.

Joan Manuel Antem - info@genealogia-antembardera.net

  Amunt