La Genealogia d'en Jan


 
Sibils / Civils 

 Home

 Genealogia completa

 Branques familiars

 Escriu-nos 

Joan M. Antem © 2007

Etimologia del cognom Sibils (o les seves grafies Civils, Cibils, Sivils o Çibils)

Com succeeix sovint, certs cognoms tenen diverses grafies i a més la seva etimologia és matèria controvertida inclús entre els estudiosos. Aquest és el cas del cognom
SIBILS, del que hem trobat quatre grafies diferents (SIBILS, CIVILS, SIVILS i CIBILS) i se n’aventura una cinquena (ÇIBILS), i sobre el que, com a mínim, hi ha dues opinions oposades respecte a la seva etimologia. Les consultes fetes al “Diccionari Català-Valencià-Balear” de Mossèn Alcover i Francesc de B. Moll, on sols apareix la variant en singular “Civil”, portarien a qualificar dit cognom com un diferenciador de l’status social, oposant “civils” a “religiosos” o “militars”. No obstant, sembla ser que dita diferenciació d’estaments socials és bastant posterior al moment històric en què ja es troba documentat el cognom i per tant, dit significat o procedència restarien descartats.

És, per contra, l’eminent lingüista
Joan Coromines i Vigneaux (autor de les obres més rellevants en la matèria, o sia, l’”Onomasticon Cataloniae” i el “Diccionari Etimològic i Complementari de la Llengua Catalana”), el que ens ofereix un estudi molt més profund i minuciós, com tots els seus:

El probable origen seria la paraula llatina “
saeptum” que significa “tanca” o “clos”, que a través del seu derivat ”saepile” donà en francès antic la paraula ”sevil”, que finalment portaria al nom “CIVIL” i les variants plurals “CIVILS”, i molt més habitualment, “SIBILS” amb S i B. Afegim al ja dit, el possible origen comú amb la denominació del poble de CIVÍS, a la comarca de l’Alt Urgell i molt proper a Andorra.

Localització geogràfica del cognom

La nostra branca SIBILS és la procedent de SANT FELIU DE GUIXOLS, a la comarca gironina del Baix Empordà, però com s’ha pogut esbrinar, el seu veritable origen històric conegut i contrastat és a FORNELLS DE LA SELVA, a pocs kilometres de GIRONA Capital, on ja està documentat a l’any 1367. No obstant, els SIBILS, SIVILS, CIVILS o CIBILS (diverses grafies del mateix cognom i mateix tronc comú familiar), a més de mantenir-se fins avui a Sant Feliu de Guíxols, en altres poblacions de la província de Girona i a la pròpia Girona Ciutat, a principis del s. XIX, una branca d’ells, emprengué la que podem qualificar com una indubtable aventura econòmico-familiar, a l’emigrar i establir-se a l’Uruguai, fundant un veritable imperi comercial entre Catalunya i Ultramar, inclús amb flota de vaixells pròpia.

  Sant Feliu de Guíxols

 

Fornells de la Selva       

Els descendents de dits pioners “ganxons” (tal com s’anomena als originaris de Sant Feliu de Guíxols), establerts a Montevideo al llarg dels segles XIX i XX, es van anar expandint no sols per l’Uruguai, on arribaren a ser la primera fortuna del país, sino també per l’Argentina, Paraguai, Brasil i els Estats Units, amb diverses branques familiars, que actualment mantenen el contacte, gràcies a l’auge de l’afició genealògica i la impagable ajuda d’Internet.
Cal fer referència a la seva web http://www.geocities.com/ceb60ar/index1.htm dedicada exhaustivament a la genealogia familiar dels “
Cibils” (amb totes les variants del cognom) i demés famílies amb ells emparentades; web que amb tanta dedicació i encert administra i confecciona el nostre amic de Buenos Aires, CARLOS E. BISCAY GASSOL cbiscay@usa.net (per cert, amb ancestres catalans de Vilaller (Lleida) per la banda materna) i en la que col.laboren amb les seves constants recerques de dades i documents familiars d’interès, els amics i parents TERESITA CIBILS bellcibils@wanadoo.es nascuda al Paraguai però feliçment establerta a Espanya des de fa dècades, i el Dr. DANIEL CIBILS drcibils@montevideo.com.uy, de Montevideo (Uruguai), que fou el primer amb el que vàrem iniciar fa anys els contactes via email, que amb el temps i el corresponent treball d’investigació als arxius, ens han portat a anar relacionant les diverses branques de l’arbre genealògic familiar i una vegada trobat el tronc comú, poder remuntar-se fins l’ancestre més llunyà del que tenim notícia, que fou ANTONI CIVILS, ja esmentat documentalment el 1367 i que sembla, era propietari i morador de la que fou la Casa pairal familiar durant segles (el MAS CIVILS), a Fornells de la Selva, que inicialment varem visitar l'any 2000, i on a la primavera del 2006 ens hem reunit un bon nombre de descendents de les branques catalanes i americanes, gràcies a l'eficient l'organització de Josep Sibils Ensesa i Teresita Cibils, i a l'agradable acolliment i hospitalitat dels actuals propietaris del Mas.
 

  Amunt

  Continuar