La Genealogia d'en Jan

 
Omedes / Homedes 2

 

 

 Home

 Genealogia completa

 Branques familiars

 Escriu-nos

 

  Omedes 1

Les nostres investigacions genealògiques (continuació)

Amb les dades obtingudes d'en
SERAFIN OMEDES, com hem vist hem aconseguit saber l'origen dels nostres ancestres a TORTOSA, d'on era natural i habitant el seu pare AGUSTIN HOMEDES major, pescador del Gremi de Pescadors de St. Pere de Tortosa
(i el seu germà de nom també AGUSTIN, Patró de navegació de la matrícula de Tortosa, propietari de diferents successives embarcacions -xabecs o canaris- que hem trobat documentades). És ben clar, doncs, que serà a l’Arxiu Diocesà i a l'Arxiu Capitular de Tortosa, on es dirigiran les nostres properes investigacions sobre els OMEDES, que ha quedat confirmat documentalment que en realitat eren HOMEDES, amb H. Circumstància que no ens ha d’estranyar, quan es confirma que eren originaris de TORTOSA, doncs sols hem d’analitzar la grafia del cognom ja existent el 1497, recollida en el “Fogatge” d'aquella remota data, per veure que tots els censats aleshores a Catalunya, inclosa la Catalunya Nord, que eren portadors del cognom, figuraven com a Homedes amb H i tots ells estaven localitzats a la pròpia Ciutat de TORTOSA, i a les poblacions properes de LA GALERA i ULLDECONA, com veureu a continuació. Va ser, doncs, a Barcelona, durant el segle XIX, on el cognom va perdre aquesta H inicial, al menys quant a la nostra branca familiar, perquè encara n'hi ha que la conserven.

ELS HOMEDES DE CATALUNYA, AL SEGLE XV (SEGONS EL “FOGATGE” DE 1497)

maps.expedia.com

-TORTOSA
Johan Homedes -Alfàndech-
“Comensals presents”
Mossèn Gabriel Homedes comensal

-LA GALERA
Johan Homedes


 

  -ULLDECONA
“Ecclesiàstichs”
Mossèn Pere Homedes

“Altres laychs”
Uxor d’en Pere Homedes
Gabriel Homedes
Francesch Homedes
Guillem Homedes
Jaume Homedes
Anthoni Homedes
Gabriel Homedes
Miquel Homedes

  Amunt

  Continuar