La Genealogia d'en Jan

   
  Juanico 2

 

 Home

 Genealogia completa

 Branques familiars

 Escriu-nos

 

 

  Juanico 1

Les cases dels Juanico a St. Quirze de Terrassa (o del Vallès, actualment), l'any 1774, segons els documents notarials trobats en les nostres recerques a l'Arxiu Històric de Terrassa

En el
Testament de QUIRZE JOANICO, de 8 de Setembre de 1774, atorgat davant del Notari de Terrassa, JOSEP ANTONI PUIG I GORCHS (signatura: Manual 501, pàg. 316, de l'Arxiu Històric de Terrassa), se'ns descriuen perfectament les cases que pertanyien al testador i per tant, on vivien els nostres JUANICO o JOANICO en dit any 1774, a la sagrera de St. Quirze de Terrassa (ara St. Quirze del Vallès). En QUIRZE morí quatre dies després d'atorgar dit testament i el dia 13 de Setembre fou enterrat al fossar de la parròquia de St. Quirze i Sta. Julita. Així mateix, a la pàgina 350 de dit Manual del Notari Puig i Gorchs, hi hem trobat l'Inventari de béns relictes per en QUIRZE, atorgat a 4 d'Octubre de 1774, on podem veure les pertinences per a la vida diària així com altres béns immobles del nostre avantpassat.

Veiem a continuació la transcripció de dit Testament:

"En nom de Deu Amen. Jo Quirse Joanico Pages de la Parrâ de St. Quirze y Sta. Julita terme de la vila de Tarrasa Bisbat de Barnâ, fill legitim y natural de Anton Joanico Pages de dita Parrâ ÿ de Eulalia Joanico y Postius conj defunts Estant detingut en lo llit de malaltia corporal de la qual temo morir, empero per la gracia de deu ab tot mon bon enteniment, sana y entera memoria y ferma loquela volent disposar de mos bens fas y ordeno lo pnt meu ultim y valido testament. Elegesch en marmes. y del pnt. meu testamt. executors a Pere Joan Miquel Pages habitant en la Parrâ de St. Marti de Sardanyola del referit Bisbat de Barnâ, cunyat meu, a Feliu Giralt altre cuñat meu, a Pau Farran mon nebot y a Pau Casablancas tots tres pagesos de dita Parrâ de St. Quirse y a Pau Torres pages del Pla de la Vila de Sabadell  del referit Bisbat als qls. junts y asolas dono ple poder de cumplir y executar la pnt mia testamentaria disposicio, conforme baix trobaran escrit y permi ordenat. (...) Elegesch la sepultura al cos meu fehadora en lo sementiri de la Igla de dita Parrâ de St. Quirse (...) 4 oficis, zo es dos de enterro y dos de novena, ab acistencia de set sacerdots y el cap del any del dia de mon obit vull sem sien celebrats dos oficis ab acistencia de dos sacerdots gastant per zo de mos bens lo necessari aconeguda de dits mos marms. Item deixo y llego a Francisco Joanico, Manuel Joanico y Valleriá Joanico fills meus y de Agnes Joanico y farres qº primera muller mia comuns legitims y naturals per tots drets de legitima paterna y altres a ells y a quiscun de ells competents, aquellas tres petitas casas ab ses eixidetas corresponentsque els assenyalaran que jo tinch y posehesch en la sagrera ó lloch de St. Quirse, la una de las quals tinch llogada a Joseph Feliu Pastor, la altra a Joan Molins treballador y la altre que es al capdemunt de la sagrera, y dant la pallisa den Rovira que esta sens llogar en lo temps y ocasio dependre cada hu de dits mos fills estat, en ql. cas dono facultats a dits mos marms. y deixo a sa disposició y coneguda lo donar y assenyalar a cada hu de dits mos fills la casa lo sie mes ben vista, atesas las circumstancias y mareixaments de tal fill, en intelligencia, que lo casal que es devant la pallissa den Rovira vull se dega obrar a costas de mos bens fenhi un pis de manera que aquella sie apte y comoda per avitarla lo fill que li será senyalada per dits mos marmes., volent també que la casa ahont habita dit Joan Molins se dega fer també un pis a costas de mos bens per a poderla comodament habitar lo fill que per dits mos marms. li será senyalada (...) Item en atenció que Joseph Joanico Impuber fill meu y de dª Agnes qm primera muller mia com se troba fatuo e inutil, vull y mano que per mon hereu avallscrit sie mantingut en ma casa en tots los alimts. a la vida humana necessaris de menjar y veurer calsar y vestir tant en sanitat com en malaltia durant sa vida natural, treballant alla lo que pugui per profit de ma casa, y seguit son obit vull que de mos bens li sien fets los oficis funerals en sufragi de sa anima aquells que podrá suportar ma casa (...) y en cas que dit Joseph mon fill recobres son ple judici y enteniment deixo y llego a aquell en paga dels mateixos drets aquella qtat. que podran suportar mos bens a coneguda y disposició de dits mos marmessors. Item deixo y llego a Franca. Joanico, Impuber filla mia y de dita Agnes pra. muller mia comuna legitima y natural por los mateixos drets de legitima paterna y altres a ella en mos bens competents sinquanta lliuras Bars., dos caixas de las de sa mare ab les robes y vestits nupcials corresponents a coneguda y disposició de dits mos marms. per una vegada solament en fet de casamt. (...) Item per bons serveys que tinch rebuts y en vanat espero a rebrer de Rosa Joanico y Codina segona muller mia deixo y llego a aquella tots los aliments a la vida humana necessaris, volent sia mantinguda en ma casa y provehida de menjar y beurer, calsar y vestir tant en sanitat com en malaltia durant sa vida natural y mon cognom conservant y no altrament treballant ella en lo que pugue per lo profit de ma casa (...) Tots los altres empero bens meus mobles e immobles aguts y per aver noms, vens, drets, forzas y accions mias universals quem pertanyen e pertanyeran ara o en lo esdevenidor en qualsevol part del mon per qualsevols rahons, noms, drets, titols y causas deix y atorch y a mi hereu Unial fas e instituesch a Pere Joan Joanico fill meu y de dª Agnes primera muller mia comu legitim y natural (...) substituit per Francº, Manuel, Vallerià, Joseph y Franca Joanico (els altres fills). Item en attenció que dit Pere Joan Joanjico fill y hereu meu en primer lloch cridat se troba quasi fatuo y no sie apte y capas per regir, governar y administrar mos bens, per zo volent procurar la conservacio de aquells assigno y anomeno tant el dit Pere Joan Joanico, fill y hereu meu en primer lloch cridat, com els demes fills y filla meus predits y a sos bens en tudors y en son cas lloch y temps curadors al sobrenomenats Pere Joan Miquel Pages ... (els marmessors ja indicats). Revocant, cassant y anullant ab lo present meu testament tots y qualsevols altres testaments, codicils, donacions per causa de mort y altres especies de ultima voluntat per mi fets y fetes fins lo dia present (...) Fet y firmat lo present meu ultim y valido testament y darrera voluntat mia en una cambra de la casa de ma propria habitació sit en dita sagrera y Parra. de St. Quirse y Sta. Julita vuy que comptam als vuit dias del mes de setembre del any del sor de mil set cents setanta y quatre (...) Testimonis: Rnd. Dor. Isidro Sala Pre. y Rector de dª Parrâ. y Quirse Pÿbernat Pages de la mateixa Parrâ. Y lo dit testador conegut de mi lo infrascrit nott. que diu que encara que sap escriure peró que passa indisposició no pot fer la sua firma y de sa facultat ha firmat un dels test. de que fas fe."

L'Inventari de béns relictes pel causant, de data 4 d'Octubre de 1774, l'atorguen els Curadors dels fills d'en QUIRZE, i s'hi relacionen, començant per la casa del difunt (la dita "casa gran"), els següents béns mobles i immobles, drets i accions:

"En la entrada de dita Casa (...) En la cuyna de dª casa (...) En lo estable de dª casa: Item matxo pel pardo edat tres añs de alsada sis palms y tres quarts de valolr segons la estimació corrent unas dotze doblas velles. Item un bast de borra blanca, ab tots sos guarniments usat. It dos albardes (...) It. en lo pou en la exida una corriola ab son test cadena de ferro y una galleda (...) En la cambra de devant de dª casa (...) It un llit de peu de gall (...) It cent sinquanta lliures deu sous moneda Barna. ab diner efectiu (...) En la cambra del mitg (...) En la cambra de darrera. (...) It. tota aquella casa dita la casa gran ab la gleva de terraahont ella es edificada detinguda de nou cors de fort de sembradura sit en lo capdemunt de dit lloch o agrega de St. Quirse ab tres roures grossos y set figueras en ella radicats, en la qual casa hi ha una prempsa per a prempsar vi q. esta corrent ab son cup de pedra y catorse botas (...) It. aquellas dos casetes, una pallisa y un casalot que son unides ab dita casa gran y dins la mateixa gleva ahont es edificada dita casa. It tota aquella pessa de terra de viña plantada detinguda ab quatre qras de fort en dtª Parrâ de St. Quirse anomenada lo Mas Palau de pertinences dela casa y heretat den Canyameres q. a rebassa morta possehia dit difunt. It. tota aquella altra pessa de terra de viña planta de quatre qras sit. a dª Parrâ de pertinences de la heretat dita den Arus q. també possehia a rebassa morta lo dit difunt. Item. tota aquella pessa de terra campa detinguda de tres qras fort de sembradura de pertinences de dª heretat den Arus que per titol de venda perpetua possehia dit difunt. Item catorse carregas de vi claret cullit en lo corrent any en dªs dos viñas. (...) Llista d'imports que acreditava de tercers el difunt: 26 lli. 10 sous que esta debent a dit difunt Rafel Joanico Pages de dita Parroquia a fi y cmt. de tots conceptes de la mercaderia q. dit difunt li havia venut. 8 lli. 3 sous debent li Jaume Rovira de St. Quirse (...) Tomada la razón en el off. de hpps. de la villa de Granollers y Regº primero de la de Tarrasa, San Quirse y Sta Julita al fol. 1 y 2 en veinte y siete de octubre de mil setts. setenta y quatro. Martin Vermell escno."

  Amunt

  Continuar