La Genealogia d'en Jan

   
  Antem / Antelm 2

 

 Home

 Genealogia completa

 Branques familiars

 Escriu-nos

 

 

  Antem 1

Investigacions genealògiques de la família Antem fins a la data (Continuació)

Inicialment les investigacions proseguiren mitjançant les dades de les certificacions emeses per l’Arxiu Diocesà de Ciutat de Mallorca. Però el que realment ha estat determinant, al llarg d’aquests anys d’investigació, ha estat l’estreta col.laboració i ajuda del nostre cosí segon (besnét de Manuel Antem Rovira i nét de Josep Maria Antem Montané), en JORDI MATIAS-GUIU ANTEM jordimatiasguiu@hotmail.com, veritable expert genealogista, que amb les seves recerques “in situ”, tant al mateix Arxiu Diocesà com a l’Arxiu del Regne de Mallorca, ha fet avançar espectacularment el coneixement que tenim ara sobre les generacions d’ANTEMs, remuntant-se ja en aquests moments al segle XVI !!!

Així, a través dels microfilms de les partides de baptisme, de matrimoni i de defunció dels ancestres successivament trobats, hem pogut saber que els ANTEM de MANACOR, en realitat portaven el cognom ANTELM amb la “l” intercalada (i no obstant a vegades s’escrigué el cognom com ANTEM, altres com ENTEM, i d’altres com ENTELM). A més hem comprovat que estaven emparentats amb tota una sèrie de famílies tradicionals de MANACOR, com eren els GINARD, els ALEMANY, els MASSANET, els BISQUERRA, els FIOL i també, a travès dels Ginard, lleugerament amb els ALCOVER, la família de l’eminent fil.lòleg Mn. Antoni Mª Alcover.

Precisament, amb motiu de les investigacions respecte a cadascuna d'aquestes famílies manacorines, hem pogut contactar i obtenir una molt apreciada informació de diversos descendents d’aquelles, també entusiastes i experts genealogistes.

Volem recordar especialment a CRISTINA ALCOVER (q.p.d.), , que portà a terme una exhaustiva recopilació de dades i documentació sobre els seus ancestres principalment manacorins, -el seu avi precisament era cosí de Mn. Antoni Mª Alcover-, remuntant-se fins al 1300, sempre demostrant la seva vàlua i coneixements.

I també destacar al nostre amic canari, però afincat a Barcelona i amb ancestres Massanet, Ginard i Bisquerra, primordialment, NELSON DÍAZ FRÍAS, que ha fet una profunda investigació sobre dites famílies establertes a Manacor, Son Servera i Artà, remuntant-se ja al segle XVI.

Reprenent el relat de les nostres recerques, volem fer esment especial de l’interessantíssim document que per a nosaltres fou el Testament d’ANTONI ANTELM BENNASSER (pare de NADAL ANTELM MASSANET i avi de MIQUEL ANTEM GINARD, primer dels Antem que arribà a terres catalanes). Atorgà dit testament davant del Notari de Manacor Josef Morey, el 7 d’Abril de 1820, precisament el mateix dia en que morí. Per dita disposició d’últimes voluntats sabem que l’ANTONI ANTELM era Picapedrer (a les Illes Balears s’anomenen així, segons el seu grau d’aprenentatge o importància, als mestres d'obres, als constructors i també als paletes, però històricament fou el títol equivalent als actuals arquitectes) i que elegí sepultura per les seves despulles, a la bonica CAPELLA DEL ROSER dins de l’ESGLÉSIA DEL CONVENT DE PARES DOMINICS DE SANT VICENÇ FERRER, a Manacor, sepultura que hem confirmat que també havia elegit el seu pare, que ara esmentarem, que també era Mestre Picapedrer, traspassat el 1791, després d’haver fet donació “mortis causa” a favor de dit fill Antoni, davant del Notari manacorí Pere Domenge.

Una altra fita fonamental en la investigació portada a terme per en Jordi Matias-Guiu Antem, ha estat el descobriment de la inscripció en els Llibres sacramentals de la parròquia de Manacor, del matrimoni dels pares de l’Antoni Antelm Bennasser, o sia, de l’anunciat NADAL THOMAS ANTELM i CATHARINA BENNASSER, sa muller. L’enllaç matrimonial tingué lloc el 4 de Novembre de 1746, com hem dit a Manacor, on segons sembla ambdós contraents s’havien establert. Però el cert és que cap d’ells era de Manacor: En NADAL era nascut a la Parròquia de SANT JAUME de CIUTAT DE MALLORCA; la CATHARINA era de la Parròquia de SANT NICOLAU, també a CIUTAT.

Carrer de St. Jaume

Parròquia de St. Jaume

Nadal Antelm, paraire - Margarita Nicolau (casament  a St. Jaume, l'any 1607)

Antoni Joseff Entelm, primer Mestre major picapedrer (baptisme a St. Jaume, el 1625)

És així, que les precedents generacions dels ANTELM, segóns han demostrat els documents successivament trobats, pertanyien principalment a dita primera parròquia, la de SANT JAUME, una de les quatre més antigues de Ciutat, i concretament, aquesta, fundada pels Reis de Mallorca, al segle XIII, alçant-se el temple parroquial sobre una anterior mesquita, encara que també hem trobat ANTELMS a la pròpia parròquia de SANT NICOLAU i alguns també, que no sabem si estan perfectament enllaçats familiarment, a la veïna parròquia de la STA. CREU.

Així en el curs de les investigacions, en primer lloc s'ha comprovat que amb una alternància sempre perfecta, els primogènits Antelm, o bé es deien ANTONI o bé es deien NADAL (de forma que en tots els casos el nét primogènit es deia com l’avi patern, tal com és tradició a Mallorca). A més, diversos d’ells han resultat ser Mestres Picapedrers, si bé els dos ancestres més remots, eren Paraires (Nadal, casat a 1607, que entenem que no era primogènit, i el seu pare, també Nadal, localitzat, com veurem, als denominats Estims Generals iniciats a 1576 a Ciutat de Mallorca). Pero el més rellevant és que tres d'ells foren successivament, en el transcurs al menys d'uns 60 anys, a la segona meitat del s. XVII i primeres dècades del s. XVIII, els Mestres Majors picapedrers de la Universitat de Mallorca, o sia, que ocuparen càrrec similar al d'Arquitecte municipal en cap de l'època, a Ciutat de Mallorca i Part Forana de l'illa. Foren Mestre Antoni Antelm Nicolau, fins a 1679, el seu fill Mestre Nadal Antelm Ferrer, de 1679 fins a 1715, i el fill d'aquest darrer i nét del primer, Mestre Antoni Antelm Bauçà, a partir de 1716. S’han trobat a més, tres censats a Ciutat de Mallorca a 1512 (a la denominada "TALLA", transcrita per la historiadora Maria Barceló Crespí), amb cognoms força similars a les variants d’ANTEM/ANTELM, que són Jauma Antens (indicat així), teixidor de llana, Johan Atem (així), sard (de Sardenya), sastre, i Johan Antens (així), picapedrer. Del primer sabem que morí sense descendència i el tercer gairebé segur, es tracta de l’agermanat representant dels Picapedrers, que fou ajusticiat a 1523 i a més hi ha el dubte de si tingué o no descendència (a part de que també podria ser que el cognom Antens fos en realitat una variant d’Entenç/a i no hi ha hagués cap relació). A part, hem trobat a través de CRISTINA ALCOVER, diversos ANTELM que podrien enllaçar amb els nostres avantpassats; per exemple un Antoni Antelm o Ancelm, patró de Marsella, afincat a la parròquia de Sta. Creu de Ciutat, a finals del s. XVI. I més recentment, s'ha obert la possibilitat, cada vegada més plausible, de l'origen a Sicília, concretament a Palerm, amb la troballa a l'Arxiu del Regne de Mallorca d'un document notarial atorgat davant del Notari Josep Mulet, en data 15 de Març de 1584, pel negociant aragonès de Graus, Comtat de Ribargorça, Esteve Torrens, relatiu a l'entrega de la dot per raó del matrimoni contret, sembla que sis anys abans (1578), amb la seva esposa Joana Antelma, filla de Joan Antelm i Dona Magdalena, difunta, ciutadans de Palerm. I és que s'ha de tenir en compte que en el bateig del fill de nom Joan Benet, de nostre Nadal Antelm "parayre" (citat als Estims Generals) i la seva esposa Sperança, a Juny de 1580, apareix precisament com a padrina ("comare") "la Sra. Juhana Torrens" (molt possiblement la Joana Antelma, de casada Torrens, que ben bé podria per exemple ser germana de dit Nadal Antelm "parayre").

En tot cas, bé podem afirmar que l’ofici de Picapedrer ha tingut una veritable tradició a la nostra família, durant segles, ja que sabem que el nostre quart avi Nadal Antem Badia, el primer Antem català, al morir a Barcelona a 1896, també era “Mestre d’obres”; ja hem comentat, també que eren Mestres Picapedrers el setè avi Antoni Antelm Bennàsser, mort a Manacor el 1820, i el vuitè avi Nadal Thomas Antelm Cassà, mort al propi Manacor a 1791, i els ancestres precedents molts d'ells també ho eren, siguent els més il.lustres, els tres Mestres Majors Picapedrers de la Universitat de Mallorca, ja comentats, a cavall del 1600 i el 1700.

       Reproducció de l’escut del Gremi dels Picapedrers a la part exterior de la parròquia de Sta. Eulàlia de Ciutat de Mallorca, i fotografia de la sepultura, datada a l'any 1661, del "Colegi de Picapadres", a l'interior de la mateixa parròquia (cliqueu per ampliar)

Igualment s’ha sabut que alguns dels nostres ancestres Antelm i les seves esposes, éssent encara parroquians de Sant Jaume o de Sant Nicolau, a Ciutat de Mallorca, tenien la costum de fer-se sepultar al proper CONVENT DE NOSTRA SENYORA DEL CARME, que estava ubicat a la part alta, pujant a la dreta, de l’actual Passeig de la Rambla (fou enderrocat dit Convent a mitjans del segle XIX, després de que per la desamortització fos convertit en Caserna militar), i també sabem que a 1685 el Mestre Nadal Antelm picapedrer, reiteradament citat, vivia a l’illa de cases situada al propi Passeig de la Rambla, en concret l'illa de “Can Vives” de la Rambla, que coincidiria actualment amb les cases ubicades al carrer dels Àngels. Inclús s'ha trobat un Nadal Entelm, gairebé segur de la família, que a 1634 era monjo de dit Convent del Carme, en el qual la tomba dels Antelm perdurà fins a principis del s. XIX, com diverses inscripcions d'òbits així ho han testimoniat.

Passeig de la Rambla al plànol d’ Antoni Garau, prevere i matemàtic, a 1644. A la part superior del plànol (cliqueu a sobre per engrandir), hi trobem el Convent de Nostra Sra. del Carme (veure detall, al centre, i planta ampliable, dibuixada per Bartomeu Ferrà Perelló i reproduïda al llibre "Esglésies dels segles XVII i XVIII a Ciutat de Mallorca", d'Antònia Mª Perelló Ferrer, Ed. Moll, 1985, de com devia ser l'església del Convent, reformada al s. XVIII, a la dreta)

I així mateix, no podem deixar de destacar, com abans ja hem avançat, que en els ja esmentats ESTIMS GENERALS de 1576, hi consta com habitant a la pròpia Parròquia de Sant Jaume, el que és l’ANTELM ancestre nostre, més remot del que fins a la data tenim documentació concreta i definitiva, a part dels hipotètics ancestres censats a la Talla anterior de 1512 i altres possibles que ja hem comentat, sobre tot els Antelm de Palerm:

Ens referim a NADAL ANTELM, "parayre", propietari de casa valorada en 90 lliures, situada a l'Illa de Mossen Axartell. A continuació us reproduim la capçalera i les parts d'interès del B.S.A.L. de juliol-desembre de 1914, on es recullen els Estims de 1576, llistats i comentats per D. José Ramis de Ayreflor y Sureda, amb el cadastre de contribuents de l'Illa de cases de Mossèn Antoni Joan Axartell, a la parròquia de St. Jaume, entre els que hi ha Nadal Antelm, paraire.

Si us interessen els Estims de 1576 complets, visiteu l'enllaç a la web del Ministerio de Cultura, "Biblioteca Virtual de Prensa Histórica" http://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/imagen.cmd?path=502232895&posicion=1 >>

A més, podeu veure també fotografies ampliables (clicant-hi a sobre) del passatge concret dels Estims originals on apareix citat el nostre ancestre Nadal.

 

 

Ara, doncs, encara que la tasca més immediata serà la d’anar trobant els documents que confirmin documentalment els enllaços entre les dues generacions més llunyanes de l’arbre genealògic dels Antelm de Mallorca (els dos Nadals, pare i fill, paraires), i òbviament també intentarem confirmar qui fou el primer Antelm que s’establí a l’Illa, -amb força probabilitat, com hem comentat, de Palerm, Sicília-, ara ja tenim abundant informació per oferir-vos.

Us invitem, per tant, a visitar les pàgines següents, que contenen en primer lloc, una pàgina especial dedicada als tres successius Antelms que foren Mestres majors picapedres de la Universitat de Mallorca, a la segona meitat del s. XVII i primera del S. XVIII, i finalment, l’ARBRE GENEALÒGIC DE LA BRANCA ANTEM / ANTELM, degudament actualitzat amb les noves dades obtingudes.

  Amunt

  Continuar